Tuesday, May 30, 2023
Homeการเงินการวางแผนการออมเงินให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การวางแผนการออมเงินให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การวางแผนการออมเงินให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1. ทำไมการวางแผนการออมเงินสำคัญ?

การวางแผนการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นการบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพและช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมกับอนาคตได้ในทุกๆเรื่อง เช่น การศึกษาต่อ, ซื้อบ้านหรือรถ หรือการเลี้ยงดูภรรยาและบุตรภูมิใจ

2. วิธีการวางแผนการออมเงิน

2.1 เข้าใจรายได้และรายจ่าย

การเข้าใจรายได้และรายจ่ายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเพื่อจะเข้าใจและจัดการเงินได้มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นโดยการเขียนรายการรายได้และรายจ่ายเพื่อเข้าใจด้านที่ต้องเพิ่ม-ลด

2.2 กำหนดเป้าหมาย

ต้องกำหนดเป้าหมายในการออมเงิน เช่น เฉลี่ย 10-20% ของรายได้หรือมากกว่านั้น เพื่อให้เป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการเงิน

2.3 เลือกช่องทางการออมเงิน

อย่างไรก็ตาม การเลือกช่องทางการออมเงินต่างๆเช่น บัญชีเงินฝาก กองทุนรวม หรืออสังหาริมทรัพย์ ควรพิจารณาให้ดีว่าเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตามสถานการณ์

2.4 สร้างงบประมาณ

การสร้างงบประมาณเป็นหัวใจของการวางแผนการออมเงิน โดยการทำงานเป็นขั้นตอนว่า รายได้ – รายจ่าย = เงินที่เหลือใช้สำหรับออม เพื่อจะได้วางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 ออมหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายต้องจบก่อน

ก่อนที่จะใช้เงินใดๆก็ต้องออมไว้เสียก่อนเสมอเพื่อไม่ให้เกิดจุดอ่อนในการบริหารจัดการเงิน

3. ข้อควรระวังในการวางแผนการออมเงิน

3.1 หลีกเลี่ยงการสมมุติว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การสมมุติว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต อาจทำให้ไม่เป็นการวางแผนให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.2 หลีกเลี่ยงการใช้เงินกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้กับค่าใช้จ่ายประจำวัน

การใช้เงินจากกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้กับค่าใช้จ่ายประจำวันจะเป็นการทำร้ายเป้าหมายของการออมเงิน

3.3 พิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะยืมเงิน

การยืมเงินจะส่งผลกระทบต่อการออมเงินในอนาคต เพราะจะต้องใช้เงินชำระหนี้ก่อนเสมอ

4. สรุป

การวางแผนการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนการออมเงินต้องศึกษาด้านรายได้และรายจ่าย กำหนดเป้าหมายการออมเงิน และเลือกช่องทางการออมเงินที่เหมาะสม การสร้างงบประมาณเป็นหัวใจของการวางแผนการออมเงิน ต้องระวังข้อควรระวังในการวางแผนการออมเงิน เช่น หลีกเลี่ยงการสมมุติว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต หลีกเลี่ยงการใช้เงินกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้กับค่าใช้จ่ายประจำวัน พิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะยืมเงิน ในที่สุด การวางแผนการออมเงินจะช่วยลดความเครียดในการบริหารจัดการเงินและช่วยให้มีความมั่นคงในเรื่องการเงินของตนเองและครอบครัว

5. FAQ

5.1 แผนการออมเงินจะช่วยอะไรได้บ้าง?

การวางแผนการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญเพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเตรียมความพร้อมกับอนาคตได้

5.2 อย่างไรจะเลือกช่องทางการออมเงินที่เหมาะสม?

การเลือกช่องทางการออมเงินต้องพิจารณาด้านปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทน ระยะเวลาการลงทุน และประเภทการออมเงิน เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดตามสถานการณ์

5.3 ควรใช้เทคนิคใดในการเตรียมความพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด?

เทคนิคการออมเงินต้องหลีกเลี่ยงการใช้เงินจากกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้กับค่าใช้จ่ายประจำวัน และควรพิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะยืมเงิน

6. อ้างอิง

Wattanaporn M. การสร้างแผนการออมเงินที่เหมาะสม. Kasikornbank [Online] Available from: https://www.kasikornbank.com/th/personal/FinancialPlanning/Personal_Financial_Planning/Pages/Effective_saving_plans.aspx [Accessed 10 June 2021].

Sati P. 7 มิติของงบประมาณที่ต้องรู้! Money Gurus [Online] Available from: https://www.moneygurus.info/budgeting-7-dimensions/ [Accessed 10 June 2021].

7. ปิดบทความ

การวางแผนการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการบริหารจัดการเงิน โดยการวางแผนการออมเงินต้องระวังหลีกเลี่ยงปากกาแดงที่ไม่จริงใจและต้องสร้างเป้าหมายอย่างละเอียดก่อนที่จะวางแผน เพื่อจะได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments