Thursday, June 1, 2023
Homeการเงินการกู้ยืมเล็ก ให้พัฒนาเศรษฐกิจ

การกู้ยืมเล็ก ให้พัฒนาเศรษฐกิจ

การกู้ยืมเล็ก ให้พัฒนาเศรษฐกิจ

คำนิยามของการกู้ยืมเล็ก

การกู้ยืมเล็กหมายถึงการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กๆ ที่ไม่สามารถมีพื้นฐานทางการเงินและสถานที่จัดเก็บมั่นคง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูงกว่านี้

พฤติกรรมการกู้ยืมเล็กในปัจจุบัน

 • จำนวนผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรับการสนับสนุนจากการกู้ยืมเล็กเพิ่มมากขึ้น
 • ความต้องการใช้เงินกู้ยืมเล็กเพื่อปรับปรุงธุรกิจหรือขยายกิจการ

ปัญหาในการกู้ยืมเล็ก

 • ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินกู้ในธนาคารรายใหญ่
 • ไม่มีการประเมินการเครดิตที่ชัดเจน
 • ข้อจำกัดในการกู้ยืมตามเงินเดือนหรือรายได้ของผู้กู้
 • การปฏิเสธการกู้ยืมในกรณีที่ผู้กู้มีประวัติเครดิตที่ไม่ดี
 • ข้อจำกัดในเงินกู้ และการอนุมัติเงินกู้

วิธีการแก้ไขปัญหาในการกู้ยืมเล็ก

 • แนะนำการตรวจสอบความเป็นไปได้ เพื่อความแม่นยำในการให้เงินกู้ยืมเล็ก
 • หาแหล่งทุนเพิ่มเติมจากภายนอก
 • ส่งเสริมการให้การศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ
 • ส่งเสริมการให้การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เงินให้เป็นไปตามหลักการทางการเงิน

ผลกระทบของการกู้ยืมเล็ก

 • ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น
 • ช่วยเพิ่มตัวเลือกในการเลือกเงินทุนด้วยตัวเอง
 • ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

บทสรุป

การกู้ยืมเล็กเป็นวิถีทางสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตและสร้างงานได้เพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงและส่งเสริมการให้เงินกู้ยืมเล็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

FAQ

1. การกู้ยืมเล็กสามารถผ่อนชำระเป็นเวลากี่ปีได้?

ตามกฎหมายการกู้ยืมเล็กจะผ่อนชำระเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี

2. จำนวนที่เสียต่อการขาดเงินกู้ยืมเล็กที่ไม่สามารถชำระได้?

ผู้ไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมเล็กที่กู้ไปอาจถูกยึดทรัพย์ของตนเองหรือมีความสั้นเพื่อชดเชยกับหนี้

3. แหล่งเงินกู้ยืมเล็กมีอะไรบ้าง?

แหล่งเงินกู้ยืมเล็กมีธนาคารพาณิชย์ระบบเล็ก กองทุนเพื่อการส่งเสริมการประกอบการขนาดเล็ก และธนาคารกรุงไทย เป็นต้น

4. ผู้ประกอบการของสภาอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมคืออะไร?

สภาอุตสาหกรรม จัดตั้งและดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. การกู้ยืมเล็กคืออะไร?

การกู้ยืมเล็กคือการให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยสนับสนุนการขยายกิจการหรือปรับปรุงธุรกิจของผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

6. การกู้ยืมเล็กมีประโยชน์ต่อใคร?

การกู้ยืมเล็กมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อช่วยเร่งความเจริญเติบโตและพัฒนาธุรกิจได้เร็วขึ้น

7. เป็นอะไรที่สำคัญในการกู้ยืมเล็ก?

สิ่งสำคัญในการกู้ยืมเล็กคือการมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและแม่นยำ เพื่อให้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ยืมได้อย่างสม่ำเสมอ

References

 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมเล็ก. (n.d.). Retrieved from https://thaiacra.com/2021/08/04/loan-kob2/
 2. การจัดการเงินคงเหลือเพื่อต่ออายุการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ. (n.d.). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325241393_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
 3. การกู้ยืมเล็กจัดการได้ด้วยการตรวจสอบความเป็นไปได้ของผู้กู้และทุนที่ว่างเปล่า. (n.d.). Retrieved from https://blog.scglogistics.co.th/2019/08/loans-for-small-businesses-i.html
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments